Đường dẫn đầy đủ tới thư mục này:". $ dir. ""; echo "

Đường dẫn đầy đủ đến tệp .htpasswd trong thư mục này:". $ dir. "/.htmlpasswd". ""; ?>